COVID-19

Hjärtstopp och pandemin

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen COVID-19 och har sedan årsskiftet 2019/2020 föranlett omfattande global sjuklighet, dödlighet och ekonomiska skador. Pandemin är, trots effektiva vacciner, fortsatt ett hot mot folkhälsan och samhället i Sverige liksom i resten av världen.

Tidigare studier på andra virus (t ex influensavirus) och aktuella studier på COVID-19 visar att äldre och personer med hjärt-kärlsjukdom har hög risk att få svåra infektioner av COVID-19. Dessa patientgrupper löper också högst risk att drabbas av hjärtstopp. Kunskapsluckorna är många och det är fortsatt angeläget att snabbt förbättra kunskapsläget och Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret har sedan pandemins begynnelse insamlat data om COVID-19 för de individer som rapporterats till registret.

Den 30 mars 2020 föreslog Nationella samverkansgruppen för Nationella kvalitetsregister att flera nationella kvalitetsregister skulle införa nya frågor i de register som monitorerar akut och kronisk kardiopulmonell sjukdom. Följande frågor introducerades:

  1. Har patienten en pågående eller genomgången COVID-19 infektion?
  2. Har test för SARS-CoV-2 genomförts?

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret implementerade dessa frågor omedelbart, varför det nu är möjligt att återrapportera dessa data. Det föreligger en uppenbar osäkerhet vid bedömning av COVID-status vid hjärtstopp utanför sjukhus men en sensitivitetsanalys visade att den pre-hospitala bedömningen är tillförlitlig (Sultanian et al).

Förekomst av COVID-19

Andel med COVID-19 vid hjärtstopp på sjukhus

Nedanstående figur visar hur förekomsten av COVID-19 (bland patienter som rapporterats till registret) varierat under år 2020. Som framgår av figuren så följer trenden i registret prevalensen av COVID-19 i befolkningen. Prevalensen var högst innan och efter sommaren. Notera att ungefär ett av fyra hjärtstopp på sjukhus hade COVID-19 under april och december.

Andel med COVID-19 vid hjärtstopp utanför sjukhus

För hjärtstopp utanför sjukhus observeras samma trend, dvs högst prevalens COVID-19 (bland rapporterade patienter) innan och efter sommaren. Här ser vi dock att som högst bedömdes 44% (april) av alla hjärtstopp vara infekterade med COVID-19, vilket är mycket högre än prevalenssiffror för den allmänna befolkningen under samma period.

Patienternas karaktäristika

Hjärtstopp utanför sjukhus

Nedan redovisas karaktäristika för patienter med hjärtstopp (utanför sjukhus) i relation till period (innan och under pandemin) samt COVID-status (positiv eller negativ), varav sistnämnda endast gäller patienter rapporterade under pandemin.

Tabell 1. Karaktäristika i relation till COVID-19 - Hjärtstopp utanför sjukhus
Kolumnerna COVID- och COVID+ avser patienter rapporterade under pandemin.
Under pandemin Innan pandemin COVID- COVID+
n 1021 1201 793 228
Ålder - medelvärde (SD) 70.16 (16.77) 70.10 (17.40) 70.84 (16.65) 67.79 (16.99)
Kvinnor (%) 368 (36.9) 424 (35.4) 295 (38.2) 73 (32.3)
Plats för hjärtstopp (%)
Hemmet 831 (81.6) 889 (74.9) 629 (79.3) 202 (89.4)
Offentlig plats 86 ( 8.4) 181 (15.2) 78 ( 9.8) 8 ( 3.5)
Övriga platser 102 (10.0) 117 ( 9.9) 86 (10.8) 16 ( 7.1)
Tid till ambulans ankomst 12.00 [6.00, 20.00] 12.00 [6.00, 20.00] 12.00 [7.00, 20.00] 12.00 [4.00, 21.00]
Tid till HLR 2.00 [0.00, 8.00] 2.00 [0.00, 8.00] 2.00 [0.00, 8.00] 2.00 [0.00, 10.00]
Tid till defibrillering 15.00 [9.00, 25.00] 13.00 [8.00, 20.00] 15.00 [9.00, 25.00] 15.50 [11.50, 26.50]
Orsak till hjärtstopp (%)
Medicinsk orsak 685 (81.7) 898 (89.3) 546 (82.2) 139 (79.9)
Trauma 11 ( 1.3) 23 ( 2.3) 10 ( 1.5) 1 ( 0.6)
Intoxikation 25 ( 3.0) 39 ( 3.9) 23 ( 3.5) 2 ( 1.1)
Drunkning 6 ( 0.7) 0 ( 0.0) 6 ( 0.9) 0 ( 0.0)
Strömolycka 1 ( 0.1) 0 ( 0.0) 1 ( 0.2) 0 ( 0.0)
Asfyxi 110 (13.1) 46 ( 4.6) 78 (11.7) 32 (18.4)
Bevittnat hjärtstopp (%) 655 (66.2) 681 (60.9) 520 (67.1) 135 (63.1)
Bystander-bevittnat (%) 492 (91.1) 563 (85.4) 400 (92.2) 92 (86.8)
Bystander-defibrillering (%) 11 (30.6) 20 (27.4) 11 (34.4) 0 ( 0.0)
Initial rytm (%)
VF/pVT 176 (20.5) 218 (21.5) 155 (23.1) 21 (11.1)
PEA 151 (17.6) 180 (17.8) 118 (17.6) 33 (17.5)
Asystoli 532 (61.9) 616 (60.7) 397 (59.3) 135 (71.4)
Bystander-HLR (%)
Okänt om givet 13 ( 2.3) 4 ( 0.6) 8 ( 1.7) 5 ( 4.6)
Kompressioner 421 (73.9) 448 (67.9) 333 (72.2) 88 (80.7)
Ventilation 2 ( 0.4) 1 ( 0.2) 2 ( 0.4) 0 ( 0.0)
Kompressioner + Ventilation 134 (23.5) 207 (31.4) 118 (25.6) 16 (14.7)
Defibrillering gjord (%) 288 (31.0) 329 (27.8) 252 (35.0) 36 (17.1)
Adrenalin givet (%) 823 (84.2) 888 (74.5) 638 (84.3) 185 (83.7)
Amiodarone givet (%) 124 (14.3) 124 (10.6) 110 (16.6) 14 ( 6.8)
Temperaturkontroll (%) 43 (27.6) 49 (36.6) 38 (28.6) 5 (21.7)
Coronarangiografi 78 (42.9) 70 (42.2) 71 (45.8) 7 (25.9)
ROSC 337 (34.5) 396 (37.2) 274 (35.4) 63 (31.3)
Behandling avslutad prehosp (%)
Nej 519 (51.0) 564 (47.0) 420 (53.2) 99 (43.6)
Ja 371 (36.5) 108 ( 9.0) 297 (37.6) 74 (32.6)
Okänt 127 (12.5) 529 (44.0) 73 ( 9.2) 54 (23.8)
Utskriven levande (%) 87 (47.8) 94 (42.3) 82 (53.2) 5 (17.9)
Död vid 30 dagar 926 (90.7) 1058 (88.1) 709 (89.4) 217 (95.2)
Död (%) 936 (91.7) 1081 (90.0) 716 (90.3) 220 (96.5)

Hjärtstopp på sjukhus

Nedan redovisas karaktäristika för patienter med hjärtstopp på sjukhus i relation till period (innan och under pandemin) samt COVID-status (positiv eller negativ), varav sistnämnda endast gäller patienter rapporterade under pandemin.

Tabell 2. Karaktäristika i relation till COVID-19 - Hjärtstopp på sjukhus
Kolumnerna COVID- och COVID+ avser patienter rapporterade under pandemin.
Under pandemin Innan pandemin COVID- COVID+
n 1360 564 1159 201
Ålder, medelvärde (SD) 68.48 (17.90) 70.22 (18.15) 68.31 (18.43) 69.47 (14.43)
Kvinnor (%) 496 (36.5) 220 (39.1) 428 (37.0) 68 (34.0)
Plats för hjärtstopp (%)
HIA 181 (13.3) 77 (13.7) 163 (14.1) 18 ( 9.0)
IVA 139 (10.2) 59 (10.5) 109 ( 9.4) 30 (14.9)
Operation 32 ( 2.4) 13 ( 2.3) 32 ( 2.8) 0 ( 0.0)
Akutmottagning 176 (12.9) 62 (11.0) 145 (12.5) 31 (15.4)
Mottagning, lab, röntgen 64 ( 4.7) 16 ( 2.8) 59 ( 5.1) 5 ( 2.5)
Angiolab 108 ( 7.9) 60 (10.6) 99 ( 8.5) 9 ( 4.5)
Intermediärvård 43 ( 3.2) 16 ( 2.8) 29 ( 2.5) 14 ( 7.0)
Vanlig avdelning 587 (43.2) 247 (43.8) 495 (42.7) 92 (45.8)
Övriga 30 ( 2.2) 14 ( 2.5) 28 ( 2.4) 2 ( 1.0)
Tid till larm 1.00 [1.00, 1.00] 1.00 [1.00, 1.00] 1.00 [1.00, 1.00] 1.00 [1.00, 1.00]
Tid till HLR 0.00 [0.00, 1.00] 0.00 [0.00, 0.75] 0.00 [0.00, 1.00] 0.00 [0.00, 0.00]
Tid till defibrillering 2.00 [1.00, 5.00] 2.00 [1.00, 6.00] 2.00 [1.00, 5.00] 2.00 [1.00, 4.75]
Pågående hjärtinfarkt (%) 226 (21.9) 126 (27.8) 209 (23.2) 17 (13.0)
Pågående stroke (%) 44 ( 4.1) 10 ( 2.1) 39 ( 4.2) 5 ( 3.5)
Tidigare cancer 215 (19.8) 93 (19.5) 191 (20.2) 24 (16.9)
Tidigare diabetes 299 (27.0) 143 (29.5) 258 (26.8) 41 (28.3)
Tidigare hjärtsvikt 323 (30.5) 160 (34.0) 280 (30.4) 43 (30.9)
Tidigare hjärtinfarkt 209 (19.3) 91 (19.4) 191 (20.3) 18 (12.9)
Tidigare stroke 110 (10.1) 56 (11.6) 103 (10.8) 7 ( 5.0)
Orsak till hjärtstopp (%)
Anafylaktisk chock 5 ( 0.5) 1 ( 0.2) 3 ( 0.4) 2 ( 1.6)
Blödning 40 ( 4.2) 8 ( 1.9) 38 ( 4.6) 2 ( 1.6)
Akut buk 17 ( 1.8) 8 ( 1.9) 17 ( 2.0) 0 ( 0.0)
Sepsis 48 ( 5.0) 22 ( 5.3) 38 ( 4.6) 10 ( 7.9)
Infektion, annan 30 ( 3.1) 5 ( 1.2) 21 ( 2.5) 9 ( 7.1)
Intoxikation 10 ( 1.0) 1 ( 0.2) 9 ( 1.1) 1 ( 0.8)
Självmordsförsök 6 ( 0.6) 2 ( 0.5) 6 ( 0.7) 0 ( 0.0)
Cancer 7 ( 0.7) 7 ( 1.7) 7 ( 0.8) 0 ( 0.0)
Tekniskt fel 3 ( 0.3) 0 ( 0.0) 3 ( 0.4) 0 ( 0.0)
Dehydrering 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)
KOL, asthma 3 ( 0.3) 8 ( 1.9) 3 ( 0.4) 0 ( 0.0)
Primär arytmi 120 (12.5) 63 (15.1) 110 (13.2) 10 ( 7.9)
Kardiomyopati 20 ( 2.1) 5 ( 1.2) 17 ( 2.0) 3 ( 2.4)
Arytmi efter kirurgi 12 ( 1.3) 2 ( 0.5) 12 ( 1.4) 0 ( 0.0)
Aspiration 19 ( 2.0) 6 ( 1.4) 18 ( 2.2) 1 ( 0.8)
Respiratorisk insufficiens 122 (12.7) 48 (11.5) 91 (10.9) 31 (24.6)
Hjärtinfarkt / ischemi 230 (24.0) 137 (32.8) 210 (25.2) 20 (15.9)
Tromboembolism 39 ( 4.1) 11 ( 2.6) 34 ( 4.1) 5 ( 4.0)
Aortadissektion / ruptur 31 ( 3.2) 10 ( 2.4) 27 ( 3.2) 4 ( 3.2)
Hjärttamponad 15 ( 1.6) 5 ( 1.2) 15 ( 1.8) 0 ( 0.0)
Annan 164 (17.1) 68 (16.3) 138 (16.6) 26 (20.6)
Stroke 18 ( 1.9) 1 ( 0.2) 16 ( 1.9) 2 ( 1.6)
Bevittnat (%) 1091 (80.6) 464 (82.4) 940 (81.3) 151 (76.3)
EKG-övervakning (%) 796 (59.3) 327 (58.7) 693 (60.5) 103 (52.0)
HLR innan larmgr. ank. 1068 (91.7) 439 (90.5) 910 (91.4) 158 (93.5)
Def. innan larmgr. ank. 192 (17.3) 90 (19.6) 171 (18.1) 21 (13.0)
Icke-defibrillerbar rytm (%) 969 (76.5) 377 (72.6) 816 (75.7) 153 (81.4)
Defibrillerad 394 (29.9) 187 (34.2) 346 (30.9) 48 (24.6)
Intubation 647 (50.0) 283 (52.2) 532 (48.4) 115 (59.6)
Ventilation 623 (63.2) 336 (82.2) 540 (64.3) 83 (56.8)
Adrenalin 880 (67.5) 343 (62.9) 742 (66.8) 138 (71.9)
Amiodarone 169 (13.4) 78 (14.9) 149 (13.9) 20 (10.7)
Mekaniska kompressioner 137 (10.5) 65 (12.0) 114 (10.3) 23 (11.9)
Temperaturkontroll 74 (11.8) 26 ( 8.8) 65 (11.5) 9 (13.8)
Coronarangiografi 146 (23.1) 81 (26.8) 133 (23.4) 13 (20.0)
Medvetande vid larmgr. ank. 239 (20.7) 82 (17.0) 220 (22.3) 19 (11.2)
Andas vid larmgr. ank. 333 (28.9) 147 (30.7) 301 (30.6) 32 (18.9)
Pulse vid larmgr. ank. 366 (31.9) 156 (32.8) 325 (33.3) 41 (24.3)
ROSC 707 (52.0) 296 (52.5) 585 (50.5) 122 (60.7)
Död vid 30 dagar (%) 874 (64.3) 336 (59.6) 725 (62.6) 149 (74.1)
Död (%) 922 (67.8) 373 (66.1) 772 (66.6) 150 (74.6)

COVID-19 utanför sjukhus

Infektion jämfört med ingen infektion (under pandemin)

Nedanstående figur visar risken för död (vid 30 dagar) bland patienter med COVID-19 jämfört med patienter utan COVID-19. Siffrorna som anges är oddskvoter med 95% konfidensintervall. Som framgår av figuren är sannolikheten för att vara död vid 30 dagar 2.74 gånger högre bland patienter med COVID-19, jämfört med de som inte var infekterade. Detta fynd förefaller drivas primärt av män (högre oddskvot, statistiskt signifikant). Att oddskvoten för kvinnor inte är signifikant kan vara en effekt av stickprovsstorleken (som är relativt liten, varför konfidensintervallen blir breda). Dessa oddskvoter är justerade för kön och ålder.

Pandemin jämfört med perioden innan

Om man jämför överlevnaden under pandemin med överlevnaden innan pandemin så noteras att de som under pandemin inte var infekterade hade högre överlevnad än patienter innan pandemin. Sannolikheten att överleva under pandemin var cirka 3 gånger högre (bland de som inte var infekterade med COVID-19). Återigen var estimatet inte signifikant för kvinnor. Bland patienter med COVID-19 under pandemin var överlevnaden i paritet med patienter som drabbades av hjärtstopp innan pandemin. Dessa oddskvoter är justerade för kön och ålder.

Dessa resultat skulle kunna indikera en bättre hjärtstoppsvård under pandemin, men detta är spekulativt. Det är lika tänkbart att de patienter som omhändertogs under pandemin hade (till följd av deras karaktäristika) bättre förutsättningar att överleva, jämfört med innan pandemin. En rad andra förklaringar är också tänkbara.

Hjärnfunktion

Hjärnfunktionen var klart sämre bland överlevare som var COVID-19-positiva, där endast 40% hade CPC 1 (inga kvarstående men).

COVID-19 på sjukhus

Infektion jämfört med ingen infektion (under pandemin)

För hjärtstopp på sjukhus framkommer istället att kvinnor uppvisar de högsta oddskvoterna (dvs har högst risk för död vid 30 dagar). Notera dock det breda konfidensintervallet.

Pandemin jämfört med perioden innan

Hjärnfunktion